ปณิธานการก่อตั้ง

ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งทางวัตถุ สิ่งของ เทคโนโลยีและอื่นๆทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ต้องเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การดำเนินชีวิต การบริโภคขาดความสมดุล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยอีกทั้งอัตราการเพิ่มของประชากรที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้การดำเนินชีวิตมีการแข่งขันและมีความเสี่ยงมากขึ้นตามลำดับ ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ท่านประธานพงศ์สรร ป่าสลุง ผู้ก่อตั้งบริษัท นีโอวินเนอร์ จำกัดขึ้น ภายใต้ปณิธานเราจะมอบความสุขอย่างยั่งยืนให้พี่น้องประชาชนอันเป็นความสุขที่เกิดจาก

ทำเนียบผู้บริหาร

ประธานหนู ป่าสลุง

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประธานพงศ์สรร ป่าสลุง

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานประทูล นันทภู

ประธานอาวุโส

รองประธานฝ่ายการตลาด

ธมลวรรณ นันทภู

รองประธานฝ่ายการตลาด

กชพร สัตตบุศย์

รองประธานฝ่ายการตลาด

สุวรรณณา แตงฉ่ำ

รองประธานฝ่ายการตลาด

เสริมพล วังเวชช์

รองประธานฝ่ายการตลาด

สระ ป่าสลุง

รองประธานฝ่ายการตลาด

กุลิสาณัชช์ โพธิ์ฝ้าย

รองประธานฝ่ายการตลาด

อัครวิศว์ อยู่พุ่มพฤกษ์

รองประธานฝ่ายการตลาด

ประพันธ์ ชำนาญกิจ

รองประธานฝ่ายการตลาด

ภาวิณี ตั้งวินิกุล

รองประธานฝ่ายการตลาด

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

รพีพร ยอดดำเนิน

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

ณัชชพัส โพธิ์ฝ้าย

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

ชุติพงศ์ ป่าสลุง

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

ธานินทร์ มั่นสลุง

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

มัณฑนา ใจมั่น

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

สารี่ กรินทะ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

สถิตย์ ภาระวงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

ธนภร เหล่ามงคล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ชริน สมใจเพ็ง

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

วินัย แต่งงาม

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

จำลอง เพ็งเคลือบ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ละม้าย แก่นไร่

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

สำรวย พรหมมิ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ทองพูล พวงเพชร

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นงนุช ทองดอนเหมือน

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บรรณพัชร์ นนทรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ชลอ อินเกต

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

สมชัย โนรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

พลอยเกรซชา สุขแสนธนพร

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

พิมพ์ใจ พุฒศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

วรรณวิษา แสงฮวด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ขวัญเรือน มหะหมัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ภูเบศท์ เหล่ามงคล

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บัลลังก์ หมื่นจง

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

neowinner